Pozostałe edycje:
2019

O budżecie obywatelskim

1. Akcja Edukacyjno – Informacyjna – cały rok

Akcja Edukacyjno - Informacyjna prowadzona jest przez cały rok. Akcję Edukacyjno – Informacyjną prowadzi Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy współpracy m.in. z. Radą Miejską, jednostkami organizacyjnymi Miasta, jednostkami pomocniczymi, organizacjami pozarządowymi.

2. Zgłaszanie projektów - kwiecień/maj

Nabór projektów w ramach budżetu obywatelskiego ogłasza Prezydent Miasta poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej budżetu obywatelskiego, stronie internetowej miasta, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Punktach Konsultacyjnych. Nabór projektów trwa 30 dni od dnia ogłoszenia przez Prezydenta Miasta.

3. Weryfikacja formalna i merytoryczno-prawna - kwiecień-lipiec

Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji formalnej przez komórkę właściwą Urzędu Miejskiego (Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej).

W przypadku stwierdzenia braków formalnych autor projektu wzywany jest do ich usunięcia w terminie 7 kalendarzowych dni od wezwania. Nieusunięcie braków formalnych w terminie powoduje odrzucenie projektu. Po zakończeniu weryfikacji formalnej sporządza się zbiorczą informację zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów formalnych przez zgłoszone projekty. Informację udostępnia się na stronie internetowej budżetu obywatelskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Punktach Konsultacyjnych Osiedli.

Projekty, które przeszły pozytywną weryfikację formalną podlegają procesowi opiniowania (weryfikacji merytoryczno-prawnej) przez właściwe komórki Urzędu Miejskiego. Przez wydanie opinii rozumie się: sporządzenie szacunkowego kosztorysu dla projektu oraz uznanie projektu za możliwy do realizacji lub niemożliwy do realizacji od strony technicznej lub prawnej wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi rekomendacjami alternatywnego rozwiązania dla projektu.

Po wydaniu opinii sporządza się zbiorczą informację zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektu do głosowania. Informację publikuje się w ciągu 60 dni od dnia zakończenia składania projektów na stronie internetowej budżetu obywatelskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Punktach Konsultacyjnych Osiedli.

4. Odwołania autorów projektów czerwiec/lipiec

W przypadku, w którym autor projektu nie zgadza się z decyzją o odrzuceniu jego projektu ze względów formalnych lub merytoryczno-prawnych może złożyć odwołanie do Rady Budżetu Obywatelskiego. Odwołanie składa się w terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania informacji z weryfikacji formalnej/merytoryczno-prawnej.

Odwołanie składa się:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w Biurze Obsługi Interesantów ul. Graniczna 21 (stanowisko „Informacja”), w Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6A, w Punktach Konsultacyjnych Osiedli,
 • mailowo na adres: wop@dabrowa-gornicza.pl w formie skanu oryginalnych dokumentów.

Rada Budżetu Obywatelskiego rozpatruje odwołania w terminie 10 dni roboczych od momentu opublikowania informacji o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów przez zgłoszone projekty.

Po rozpatrzeniu odwołań publikuje się listę projektów do głosowania, którą udostępnia się na stronie internetowej budżetu obywatelskiego, stronie internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Punktach Konsultacyjnych.

5. Głosowanie mieszkańców na projekty - wrzesień

Głosowanie mieszkańców miasta zarządza Prezydent Miasta nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 30 dni od opublikowania listy projektów, które przeszły pozytywną weryfikację merytoryczno-prawną. Głosowanie odbywa się elektronicznie poprzez wypełnienie formularza do głosowania dostępnego na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.

Oddać głos będzie można w specjalnie do tego przeznaczonych punktach (minimum 15 na obszarze całego miasta), tylko drogą elektroniczą. Liczba punktów, ich miejsce i godziny otwarcia określone zostaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Głosowanie odbywa się w następujący sposób:

 • każdy głosujący oddaje głos na trzy różne projekty, przyznając im od 1 do 3 punktów, przy czym: - 3 punkty dla projektu najwyżej ocenianego, - 2 punkty dla projektu ocenianego wysoko w drugiej kolejności, - 1 punkt dla projektu uznanego za trzeci w kolejności najwyżej ocenianych.

Wyniki oblicza i opracowuje komórka właściwa Urzędu Miejskiego, kierując się następującymi zasadami:

 • liczy liczbę oddanych głosów,
 • liczy ilość punktów dla każdego z projektów,
 • na podstawie przyznanych punktów tworzy się ranking projektów,
 • na podstawie rankingu przyznaj się środki niezbędne do realizacji projektu, w kolejności od projektu, który otrzymał największą ilość punktów, aż do wyczerpania wszystkich środków; w przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu na liście, zarekomendowany do realizacji uznaje się kolejny, który jest do zrealizowania w kwocie, jaka pozostała do dyspozycji,
 • w przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów wybiera się ten na który głosowało więcej osób,
 • w przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów i głosów i mają takie same kwoty szacunkowe a pula środków nie jest wystarczająca do realizacji tych projektów, o realizacji jednego z projektów decyduje losowanie, które przeprowadza Rada Budżetu Obywatelskiego,
 • jeżeli w przypadku zwycięskich projektów znajdą się zadania dotyczące tej samej lokalizacji, to za wybrane uznaje się tylko to zadanie, które otrzymało największą liczbę głosów.

Z głosowania sporządza się wyniki zawierające:

 • liczbę oddanych głosów na poszczególne projekty,
 • liczbę zdobytych punktów przez poszczególne projekty,
 • listę projektów zakwalifikowanych do realizacji na rok następny ze środków budżetu obywatelskiego.

Ogłoszenie wyników głosowania

Wyniki głosowania podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej budżetu obywatelskiego, stronie internetowej miasta, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Punktach Konsultacyjnych Osiedli. Projekty zakwalifikowane do realizacji zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy na rok 2020.

Ewaluacja i monitoring

Realizacja projektów wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego podlega monitoringowi przez komórkę właściwą Urzędu Miejskiego. Ewaluacja procedury budżetu obywatelskiego prowadzona będzie we współpracy z mieszkańcami miasta w oparciu o zasięganie ich opinii, podczas otwartych spotkań z mieszkańcami oraz poprzez zbieranie uwag w formie pisemnej i elektronicznej.

Ładowanie...