Projekty do głosowania

Projekty zgłoszone do tegorocznego głosowania

 • Tężnia solankowa w Parku Hallera.

  Budżet: 3 600 000,00 zł

  Nazwa projektu: Tężnia solankowa w Parku Hallera.

  Szacunkowy koszt realizacji: 3 600 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada budowę tężni solankowej w Parku Hallera wraz z infrastrukturą techniczną i sanitarną oraz zagospodarowaniem terenu wokół tężni. Pierwszym etapem realizacji projektu będzie przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta, w trakcie których tężnia wraz z otoczeniem zostanie zaprojektowana.

  Autor: Bałdys Waldemar, Ciastoń Łukasz, Harańczyk Ryszard, Jasiński Leszek, Możdżeń Ewelina, Nowak Aleksandra, Pawlik Krystyna, Zabiegała Stanisław


 • Laboratorium Możliwości

  Budżet: 161 200,00 zł

  Nazwa projektu: Laboratorium Możliwości

  Szacunkowy koszt realizacji: 161 200,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada stworzenie pracowni nauki i zabawy, przestrzeni wolnej i (do)wolnej edukacji, rozbudzania artystycznych i naukowych pasji, ciekawości świata oraz miłości do przyrody. Miejsca będącego jednocześnie pracownią doskonalenia zawodowego dąbrowskich nauczycieli, centrum metodycznego wsparcia,  promocji wartościowych praktyk oraz upowszechniania nowoczesnych rozwiązań mających na celu odnowę szeroko pojętej szkoły, poprzez inspirowanie do zmiany, by uczyć (się) lepiej i skuteczniej. Laboratorium Możliwości ma być wspólnotą pozytywnych edu-relacji i działań na rzecz integracji oraz współpracy w obszarze kultury i edukacji dla poprawy kondycji  szkół, by stały się szkołami marzeń, dla dobra dzieci-uczniów, dla przyszłości i dla rozwoju miasta. Organizowane w ramach projektu: zajęcia, warsztaty, debaty, wydarzenia, spotkania skierowane będą do dzieci, młodzieży, dorosłych, a także do placówek oświatowych oraz podmiotów działających w mieście w obszarze edukacji, kultury  i animacji społecznej. Realizacja projektu zostanie zlecona  w trybie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 13 Ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Autor: Anna Dęboń


 • 50 Miejsc Parkingowych i Poprawa Bezpieczeństwa

  Budżet: 409 350,00 zł

  Nazwa projektu: 50 Miejsc Parkingowych i Poprawa Bezpieczeństwa

  Szacunkowy koszt realizacji: 409 350,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada budowę parkingu na ok. 52 miejsca wraz  z drogami manewrowymi. Dokładna ilość miejsc  uzależniona będzie od wykonanego projektu  budowlanego. W szacunkowych kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami  i uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie inwestycji.

  Autor: Katarzyna Dywańska


 • Psia Łączka w Parku Hallera

  Budżet: 277 119,00 zł

  Nazwa projektu: Psia Łączka w Parku Hallera

  Szacunkowy koszt realizacji: 277 119,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada wygrodzenie i oświetlenie części Parku Hallera, która przeznaczona zostanie na wybieg dla psów.  W ramach projektu wykonane zostanie ogrodzenie, zamontowane zostaną przeszkody dla psów oraz elementy małej architektury: ławki i kosze.

  Autor: Joanna Grzegorczyk


 • Modernizacja Parku Historyczno-Militarnego "Reduta" Muzeum Miejskiego Sztygarka zlokalizowanego przy ul. Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej.

  Budżet: 210 794,00 zł

  Nazwa projektu: Modernizacja Parku Historyczno-Militarnego "Reduta" Muzeum Miejskiego Sztygarka zlokalizowanego przy ul. Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej.

  Szacunkowy koszt realizacji: 210 794,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada wykonanie prac porządkowo  - remontowych Parku Historyczno -Militarnego "Reduta" znajdującego się przy Muzeum Miejskim "Sztygarka" polegających na  wyznaczeniu ciągów komunikacyjnych pomiędzy eksponatami, montaż oświetlenia, aranżację zieleni, montaż ogrodzenia oraz monitoringu wizyjnego.

  Autor: Sebastian Kosakowski


 • Drony, Dotacje i Fundusz Antysmogowy

  Budżet: 3 600 000,00 zł

  Nazwa projektu: Drony, Dotacje i Fundusz Antysmogowy

  Szacunkowy koszt realizacji: 3 600 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada przeprowadzenie działań mających na celu poprawę jakości powietrza poprzez stopniowe eliminowanie smogu w naszym mieście. Cel ten realizowany byłby poprzez działania :

  •  doradczo - informacyjne (konsultanci pomagający  pozyskać fundusze związane z wymianą piecy, termomodernizacją lub instalacjami oze, przydzieleni do  konkretnych gospodarstw domowych zagrożonych  lub dotkniętych ubóstwem energetycznym),
  •  inwestycyjne - opracowanie kompleksowego programu pomocy mieszkańcom gospodarstw zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym,
  •  kontrolne - zakup dronów wraz z mobilną platformą pomiarowo -rejestracyjną do badania zanieczyszczeń powietrza. 

  Regulamin naboru osób objętych wsparciem byłby opracowany wspólnie z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

  Autor: Małgorzata Kudela


 • Zakup i wyposażenie nowego nowego specjalistycznego samochodu do przewozów psów ratowniczych dla jednostki ratowniczo-poszukiwawczej OSP Okradzionów.

  Budżet: 400 000,00 zł

  Nazwa projektu: Zakup i wyposażenie nowego nowego specjalistycznego samochodu do przewozów psów ratowniczych dla jednostki ratowniczo-poszukiwawczej OSP Okradzionów.

  Szacunkowy koszt realizacji: 400 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada zakup specjalistycznego samochodu (wraz  z wyposażeniem) do przewozu psów ratowniczych dla jednostki  OSP Okradzionów - Dąbrowskiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej. Grupa ratownicza funkcjonująca w strukturze OSP specjalizuje się  w poszukiwaniu osób zaginionych zarówno  w terenie, jak i na skutek katastrof budowlanych przy użyciu psów ratowniczych. Celem projektu jest zapewnienie pełnej mobilności grupie poszukiwawczej tak, aby w jak najkrótszym czasie mogła dostać się wraz z psami na miejsce zdarzenia.

   

  Autor: Jerzy Łaskawiec


 • Dąbrowska Pustynia Błędowska

  Budżet: 220 000,00 zł

  Nazwa projektu: Dąbrowska Pustynia Błędowska

  Szacunkowy koszt realizacji: 220 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada promocję Pustyni Błędowskiej poprzez organizację cyklu warsztatów studyjnych i szkoleń z udziałem mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów związanych z Pustynią. Efektem projektu będzie m.in. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów „Dąbrowskiej” części Pustyni Błędowskiej i jej otoczenia pod względem wykorzystania na cele turystyczno-rekreacyjnosportowe i połączenia w jeden obszar  ze zrewitalizowanym  „małopolskim”  obszarem Pustyni.

  Autor: Zbigniew Łukasik


 • Zagłębiowskie Noce Operowe

  Budżet: 114 000,00 zł

  Nazwa projektu: Zagłębiowskie Noce Operowe

  Szacunkowy koszt realizacji: 114 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada organizację festiwalu poświęconego muzyce klasycznej. Celem festiwalu jest popularyzowanie muzyki operowej, operetkowej, musicalowej wśród mieszkańców miasta. Festiwal odbędzie się w formie dwudniowych koncertów:

  • dzień pierwszy: koncert operowo-operetkowy  z towarzyszeniem solistów z polskich oraz europejskich scen operowych, orkiestry oraz pary baletowej; 
  • drugi dzień: koncert najpiękniejszych chórów operowych  z towarzyszeniem solistów z polskich i europejskich scen operowych, orkiestry oraz pary baletowej. 

  Szczegółowy regulamin udziału w wydarzeniu zostanie opracowany, a następnie skonsultowany z Radą Seniorów i Radą Młodzieży.

  Autor: Roksana Majchrowska


 • Podlesie Pełne Życia

  Budżet: 3 600 000,00 zł

  Nazwa projektu: Podlesie Pełne Życia

  Szacunkowy koszt realizacji: 3 600 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada rewitalizację "Parku Podlesie"  z zachowaniem rekreacyjno - kulturalnego charakteru Parku.  W ramach projektu zakłada się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta, w wyniku których wypracowana zostanie koncepcja zagospodarowania obszaru: od dawnej strzelnicy sportowej do ulicy Laski i Myśliwskiej. Koncepcja będzie wypracowana w taki sposób, aby jej realizacja mogła być wdrażana w sposób etapowy. W ramach projektu na kwotę ≈ 3 410 000,00 zł zostanie zrealizowany etap wskazany przez mieszkańców i projektanta. Koszt prac związanych z przygotowaniem koncepcji wraz  z konsultacjami to ok. 190 000,00 zł

  Autor: Sylwia Szałwińska


 • Łączymy seniorów w Dąbrowie Górniczej - bal międzypokoleniowy w Domu Kultury Ząbkowice.

  Budżet: 42 760,00 zł

  Nazwa projektu: Łączymy seniorów w Dąbrowie Górniczej - bal międzypokoleniowy w Domu Kultury Ząbkowice.

  Szacunkowy koszt realizacji: 42 760,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada organizację balu międzypokoleniowego dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Celem projektu jest aktywizacja zarówno osób starszych, jak i młodszych,  integracja międzypokoleniowa, promowanie pozytywnego wizerunku osób starszych, kształtowanie klimatu wzajemnej akceptacji, ograniczenie izolacji społecznej osób w podeszłym wieku. Proponowany termin organizacji wydarzenia: I kwartał 2020 r. Szczegółowy regulamin udziału w wydarzeniu zostanie opracowany, a następnie skonsultowany z Radą Seniorów i Radą Młodzieży.

  Autor: Elżbieta Szymiec


 • Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Staszica.

  Budżet: 90 000,00 zł

  Nazwa projektu: Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Staszica.

  Szacunkowy koszt realizacji: 90 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych i utworzenie aktywnego przejścia informującego kierowcę o osobie znajdującej się na przejściu. W jego ramach zostaną wykonane i zamontowane zsynchronizowane elementy: czujnik ruchu, świetlne elementy punktowe w jezdni, znak drogowy D-6 z lampą ostrzegawczą.

  Autor: Anna Uchto


 • Festiwal Teatrów Dziecięcyh "Pora na Teatr"

  Budżet: 61 300,00 zł

  Nazwa projektu: Festiwal Teatrów Dziecięcyh "Pora na Teatr"

  Szacunkowy koszt realizacji: 61 300,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada organizację cyklicznych spektakli teatralnych skierowanych  do rodzin z dziećmi w wieku od 3 do 12 lat. Spektakle będą inspirowane polską i zagraniczną literaturą dla dzieci. W ramach projektu planuje się zorganizować 25 spektakli w dwóch edycjach od marca do  czerwca oraz od września do listopada.  Szczegółowy regulamin udziału  w wydarzeniu (w tym zasady odbioru bezpłatnych wejściówek) zostanie opracowany, a następnie skonsultowany z Radą Młodzieży oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży.

  Autor: Marta Wiśnicka


 • Dąbrowa młodzieży. Dąbrowa teatrów.

  Budżet: 56 747,00 zł

  Nazwa projektu: Dąbrowa młodzieży. Dąbrowa teatrów.

  Szacunkowy koszt realizacji: 56 747,00 zł

  Opis:

  Projekt polega na organizacji jednodniowego festiwalu teatralnego  z udziałem grup teatralnych,  ze szkół i ośrodków kultury z Dąbrowy Górniczej. W jego ramach odbędą się trzy części:

  • część pierwsza (niekonkursowa), obejmuje przegląd widowisk,
  • część druga - barwna parada ulicami miasta,
  • część trzecia - obejrzenie spektaklu w wykonaniu studentów

  Celem festiwalu jest kształtowanie twórczej postawy młodych ludzi, rozwijanie uzdolnień i pasji związanych ze światem kultury i sztuki, rozbudzanie postaw wrażliwości i otwarcia, integracja oraz wymiana doświadczeń młodzieży z grup teatralnych działających w mieście. Współpracę przy realizacji projektu zadeklarowały instytucje: Pałac Kultury Zagłębia, i Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego.

  Autor: Małgorzata Wiśniewska


Ładowanie...