Zgłaszanie projektów - kwiecień/maj

Nabór projektów w ramach budżetu obywatelskiego ogłasza Prezydent Miasta poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej budżetu obywatelskiego, stronie internetowej miasta, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Punktach Konsultacyjnych. Nabór projektów trwa 30 dni od dnia ogłoszenia przez Prezydenta.

Projekt:

 • może zgłosić mieszkaniec miasta
 • nie może zakładać wyłącznie sporządzenia planu bądź projektu przedsięwzięcia

Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może być mniejsza niż 50 000 zł. Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów, których szacunkowa wartość jest mniejsza niż 50 000 zł, jeżeli dotyczą one projektów nieinwestycyjnych obejmujących przedsięwzięcia o charakterze prospołecznym, rekreacyjnym, sportowym oraz kulturalnym. Cennik zawierający szacunkowe koszty projektów lub ich elementów można znaleźć TUTAJ.

Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego muszą:

 • dotyczyć zadań własnych gminy lub powiatu,
 • mieścić się w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski,
 • mieć charakter ogólnomiejski, czyli obejmować swoim zasięgiem więcej niż jedno osiedle (wykaz osiedli)

Do formularza, który można znaleźć TUTAJ, należy dołączyć:

 • listę poparcia projektu zawierającą co najmniej 50 podpisów mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza,
 • mapę (rysunek sytuacyjny) obszaru, na którym ma być realizowany projekt.

W przypadku realizacji projektu na nieruchomościach niebędących własnością Gminy Dąbrowa Górnicza lub Skarbu Państwa, należy do projektu dołączyć zgodę podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości.

Projekt powinien wskazywać:

 • na jakie ogólnomiejskie potrzeby odpowiada projekt,
 • zasięg efektów realizacji projektu wskazując jego ogólnomiejski charakter,
 • znaczenie projektu dla mieszkańców gminy.

Z realizacji budżetu obywatelskiego wyłączone są projekty, które:

 • są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
 • są niezgodne z obowiązującymi w gminie planami i programami,
 • niemożliwe do realizacji ze względów technicznych.

Formularz składa się:

 • listownie na adres: Urząd Miejski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 z adnotacją na kopercie „Projekt do budżetu obywatelskiego”,
 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w Biurze Obsługi Interesantów ul. Graniczna 21 (stanowisko „Informacja”), w Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6A, w Punktach Konsultacyjnych Osiedli (zobacz wykaz)
 • mailowo, na adres bo@dabrowa-gornicza.pl, w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.

Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Poniżej można znaleźć link do cenników Budżetu Obywatelskiego w innych miastach:

Cennik Gdynia

Cennik Wrocław

Ładowanie...